Ukranid Technologies B.V.
 
* Software development * Webhosting *
 
* IT consultancy & management *
Disclaimer

Algemeen
Deze disclaimer is van toepassing op al de bezoekers van de ukranid.nl website, die toebehoort aan firma Ukranid Technologies B.V.. De bezoeker mag deze website en de informatie die zich op deze website bevindt, slechts gebruiken voor zover de bezoeker zich houdt aan de algemene voorwaarden die hieronder worden omschreven. Ukranid Technologies B.V. kan deze voorwaarden te allen tijde wijzigen. Intellectuele eigendomsrechten De bezoeker erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en de gegevens eigendom zijn en blijven van Ukranid Technologies B.V.. Het bestellen van diensten heeft geen enkele overdracht of toewijzing van de hieronder beschreven intellectuele rechten tot gevolg. De teksten, afbeeldingen en andere items op de website worden door auteursrechten, evenals door rechten intellectuele eigendom, beschermd. Sommige namen, tekens of logo?s op deze website zijn beschermde handelsbenamingen of geregistreerde merken. Elke totale of gedeeltelijke reproductie, onder welke vorm ook, van de inhoud van Ukranid Technologies website, van de merknamen, de logo?s en de databanken, is strikt verboden. Wil de bezoeker deze reproduceren of mededelen aan het publiek, dan moet de bezoeker hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Ukranid Technologies B.V. verkrijgen.

Hyperlink naar de Ukranid Technologies website
De bezoeker mag op de eigen website een link aanbrengen naar de startpagina van de Ukranid Technologies B.V. website. De webpagina waarop de hyperlink staat, moet volledig verdwijnen en het URL-adres van de Ukranid Technologies B.V. website moet duidelijk zichtbaar zijn. Andere hyperlinks mag de bezoeker alleen aanbrengen na uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring door Ukranid Technologies B.V..

Links naar sites beheerd door derden
Voor zover de Ukranid Technologies B.V. website links bevat naar sites beheerd door derden, werden deze alleen ter informatie van de bezoeker aangebracht. Ukranid Technologies B.V. controleert noch deze websites, noch de informatie die er zich op bevindt. Ukranid Technologies B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites of van de diensten die er aangeboden worden. Het bestaan van een link impliceert helemaal niet een samenwerkingsverband tussen Ukranid Technologies B.V. en de derde.

Aansprakelijkheid van Ukranid Technologies B.V..
Ukranid Technologies B.V. neemt alle mogelijke voorzorgen opdat de informatie die op haar site geplaatst wordt, volledig en correct zou zijn. Deze informatie wordt gegeven zoals zij is. Indien de informatie op de website onvolledig is of vergissingen bevat, dan kan Ukranid Technologies B.V. daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Ukranid Technologies B.V. gaat alsdusdanig geen enkele verbintenis aan en biedt geen enkele garantie aan in verband met de producten of diensten die op of via de Ukranid Technologies B.V. website aangeboden wordt. Ukranid Technologies B.V. zal niet aansprakelijk gesteld worden voor het gebruik van de informatie die op haar site opgenomen wordt. Ukranid Technologies B.V. oefent geen controle of invloed uit op de manier waarop de bezoeker de informatie aanwendt. Ukranid Technologies B.V. wijst dan ook alle verantwoordelijkheid af voor directe of indirecte schade, waaronder verlies aan inkomsten, van kansen, van uitbating, van winsten of voor directe of indirecte schadegevallen van welke aard ook, om het even of die veroorzaakt worden door, of in verband staan met het gebruik van deze inlichtingen. Ukranid Technologies B.V. zal daarenboven ook niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade, nadelen of onkosten die ondanks haar inspanningen, uit mogelijk aanwezige vergissingen of nalatigheden in de gepubliceerde documenten zouden kunnen voortvloeien.

Beschikbaarheid
De Ukranid Technologies B.V. website is permanent toegankelijk onder voorbehoud van eventuele defecten en noodzakelijke onderhoudsinterventies. Niettemin behoudt Ukranid Technologies B.V. zich het recht voor om deze toegang op elk moment op te schorten, om welke reden ook.
Ukranid Technologies B.V. zal niet aansprakelijk kunnen gesteld worden voor de schade die of het nadeel dat zou kunnen voortvloeien uit het onderbreken van haar Internetdiensten.

.
 

Ukranid Technologies B.V.
2004-2013
E-mail: info@ukranid.nl
Tel.: +31-(0)6-20488173